CIRCWASTE-hanke käynnistyi

Teksti: Tuuli Myllymaa

EU-rahoitus mahdollistaa jätealan ja kiertotalouden pitkäjänteisen kehittämisen. 

Euroopan komissio myönsi vuoden 2016 lopussa lähes 12 miljoonaa euroa CIRCWASTE-hankkeelle, joka toteuttaa valtakunnallisen jätesuunnitelman tavoitteita ja kehittää alueellista kiertotaloutta. Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) koordinoima hanke koostuu konkreettisista alueellisista osahankkeista, alueellista toimintaa aktivoivista yhteistyöryhmistä sekä hankkeen ytimessä toimivasta Kiertotalouden palvelukeskuksesta.

CIRCWASTE-hankkeen rahoitus antaa loistavat mahdollisuudet pitkäjänteiselle kiertotalouden eteenpäin viemiselle Suomessa.

Hankkeen moottorina toimii SYKEn ja Motivan yhteinen osahanke, Kiertotalouden palvelukeskus. Se palvelee hankkeen projekteja, kuntia ja maakuntia, analysoi tietoa ja viestii hankkeen tuloksista ja hyvistä kiertotalouden esimerkeistä sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

Yhteistyössä alueellisten yhteistyöverkostojen avulla palvelukeskuksen tehtävänä on käyttää tuloksia jätehuollon järjestelmätason muutosten suunnitteluun ja toteuttamiseen, käynnistää uusia hankkeita ja viedä Suomea kohti hiilineutraalia kiertotaloutta.

Kansallisen jätesuunnitelman toimeenpano hankkeen keskiössä

Alueelliset osahankkeet ovat itsenäisiä alueellisia projekteja, joissa toteutetaan lukuisia jätealaa kehittäviä toimenpiteitä, kuten kehitetään ja rakennetaan uudenlaisia jätteiden käsittely- ja lajittelulaitteistoja, suunnitellaan kierrätysraaka-aineista uusia tuotteita, kehitetään jätteitä vähentäviä toimintamalleja, optimoidaan kuljetuksia, järjestetään koulutusta, luodaan yhteistyöverkostoja ja suunnitellaan tulevaa.

Hankkeille yhteistä on se, että niiden tehtävänä on toteuttaa valtakunnallisen jätesuunnitelman keskeisimpiä tavoitteita: vähentää yhdyskuntajätteiden ja tuotantojätteiden määrää, nostaa yhdyskuntajätteen ja rakennus- ja purkujätteen kierrätysastetta, lisätä mineraalijätteiden ja teollisuuden sivuvirtojen hyödyntämistä sekä vähentää vaarallisten jätteiden määrää ja tehostaa niiden talteenottoa.

Hyviä käytäntöjä koko Suomeen

CIRCWASTE-hankkeen osahankkeet muodostavat kahdenkymmenen yhteistyökumppanin verkoston. Seitsemän toimintavuoden aikana (2016 – 2023) toteutetaan yli kaksikymmentä jätehuoltoon ja kiertotalouteen kytkeytyvää osahanketta, joiden toteuttajat ovat hankkeen ydinalueilta – Satakunnasta, Lounais-Suomesta, Keski-Suomesta, Pohjois-Karjalasta ja Etelä-Karjalasta. Kokeilualueilta tarkoitus levittää hyviä käytäntöjä koko Suomeen.

CIRCWASTE on erinomainen esimerkki uudenlaisesta yhteistyöstä ja toimintamallista, jossa toiminta jalkautetaan alueille ja toimintaan verkostoidaan ja sitoutetaan toimijoita yhteiskunnan kaikilta osa-alueilta: yrityksistä, kunnista, maakunnista, yliopistoista ja ammattikorkeakouluista, tutkimuslaitoksista sekä yhteistyöryhmien kautta myös ministeriöistä, järjestöistä ja alan sidosryhmistä. Toiveena on, että mahdollisimman moni jätealan toimija osallistuu hankkeen aikana alueellisten yhteistyöryhmien toimintaan.

Yhtenä CIRCWASTE-hankkeen vahvuutena on juuri sen oivaltava rakenne – kehitystyötä tehdään yhteisenä prosessina. Toimivaksi todettu toimintamalli on lainattu kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen sitouttavalta HINKU-hankkeelta.

Alueelliset osahankkeet edistävät kiertotaloutta rakentamisessa, maataloudessa, teollisuudessa ja kotitalouksissa

Alueellisista osahankkeista neljä on luonteeltaan strategisia kehittämishankkeita. Niissä perustetaan alueellisia yhteistyöverkostoja, järjestetään kiertotalouteen ja jätehuoltoon liittyvää koulutusta, kerätään alueen toimijoilta ja asukkailta hyviä ideoita, rahoitetaan parhaat ideat ja suunnitellaan jätteiden uusien hyödyntämistapojen toteuttamismahdollisuuksia.

Rakentamisen resurssitehokkuutta parantavissa hankkeissa perustetaan rakentamisen elinkaaren toimijoista verkosto, joka ottaa käyttöön uusia rakentamisen toimintamalleja ja soveltaa niitä muun muassa alueella järjestettävillä asuntomessuilla, kehitetään jätehuoltoa olemassa olevaan ja rakenteilla olevaan sairaalaan ja testataan parhaita tekniikoita rakennus- ja purkujätteen vähentämiseen, lajitteluun ja kierrättämiseen.

Biohajoavia jätteitä ja sivutuotteita hyödyntävissä hankkeissa maanviljelijöitä kannustetaan perustamaan tilakoon biokaasulaitoksia tarjoamalla tietoa ja koulutusta, sairaanhoitosektorin ja vihannesjalostuksen elintarvikehävikkiä vähennetään kokeilemalla tuotteistamismahdollisuuksia uudistuotteiksi ja eläinruuaksi sekä lannan ja orgaanisten sivutuotteiden hyödyntämistä testataan biokaasuna ja lannoitteiksi. Lisäksi testataan uusien tuotteiden valmistamista kuitupohjaisista, maatalousperäisistä ja metalliteollisuuden ja elintarviketeollisuuden sivuvirroista.

Etenkin teollisuuden jätteiden hyödyntämiseen keskittyvät hankkeet, joissa kehitetään muovin talteenottoa ja hyödyntämistä maaseudulla ja harvaanasutuilla alueilla, testataan magneettien valmistamista käytetyistä magneeteista ja rakennetaan pilottikoon laitos komposiittituotteiden valmistamiseen muun muassa muoveista ja kuitupohjaisista sivutuotteista.

Maa-ainesten hyödyntämistä lisäävissä hankkeissa etsitään seossuhteita pilaantuneiden sedimenttien stabiloimiseksi ja hyödyntämiseksi satamalahden täyttämisessä, testataan sopivimpien kiinniteaineiden ja jätemateriaalien seosten toimivuutta tierakentamisessa ja parannetaan kierrätettävien maa-ainesten käytettävyyttä ja kierrätystä perustamalla maa-aineksille datapankki ja logistinen terminaali.

Kahdessa osahankkeessa keskitytään erityisesti digitekniikan hyödyntämiseen: tehostamaan uuden asuinalueen syntypaikkalajittelua ja kierrätystä asentamalla keräilyastiat, joiden täyttymistä seurataan anturein ja joiden tyhjennys on optimoitu, sekä kehittämällä digitaalinen pilvipalvelu pienten ja keskisuurten yritysten varastojen hallintaan ja ehkäisemään hävikkiä.

CIRCWASTE-hankkeen kaikki 20 toteuttajatahoa ovat: Suomen ympäristökeskus, Luonnonvarakeskus Luke, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Karelia-ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu, GS1 Finland Oy, Joensuun tiedepuisto Oy, Kiertomaa Oy, Kompotek Oy, Motiva Oy, Pikes Oy, Puhas Oy, Ramboll Oy, Lappeenrannan kaupunki, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Jyväskylän kaupunki, Porin kaupunki, Keski-Suomen liitto, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto ja Varsinais-Suomen liitto.

 

 

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Kaikki kentät on pakollisia.