Ratkaisuja muovin kierrätykseen

Teksti: Camilla Wiik, Ekokem

Jätelain uudistus rajoittaa merkittävästi muovijätteiden sijoittamista kaatopaikoille. Uusimpien lajittelu- ja käsittelyteknologioiden avulla myös sekalaiset ja likaiset muovijätteet voidaan ensisijaisesti hyödyntää materiaalina. Käsittelyprosessien suunnittelussa korostuu tehokkuus ja ympäristömyötäisyys.

Tulevaisuudessa meidän on huolehdittava ympäristöstä ja maapallon resurssien riittävyydestä nykyistä paremmin. Kulutuksesta peräisin olevaa muovijätettä kerätään Euroopassa noin 25 miljoonaa tonnia vuodessa,  mutta vain neljäsosa kerätystä muovijätteestä kierrätetään. Edelleenkin noin 40 prosenttia Euroopan muovijätteistä sijoitetaan kaatopaikoille. Loput, eli noin kolmasosa hyödynnetään energiana.

EU:n ympäristökomissaari Janez Potočnik painottaa, että meidän on lisättävä muovien kierrätystä ja huolehdittava siitä, että kierrätyskelpoinen muovi hyödynnetään ensisijaisesti materiaalina.

Uusi jätelaki vaikuttaa muovien kierrätykseen

EU:n jätteitä koskevat määräykset ja kierrätystavoitteet siirtyvät Suomen kansalliseen lainsäädäntöön. Jätelain uudistus toteuttaa periaatetta etusijajärjestyksestä, jonka mukaisesti jätteen synnyn ehkäisy ja uudelleenkäyttö ovat ensisijaisia toimenpiteitä. Kun jäte on syntynyt, on kierrätys paras käsittelyvaihtoehto, parempi kuin hyödyntäminen energiana tai sijoittaminen kaatopaikalle.

Ekokem teetti selvityksen 21 tutkimuksen tuloksista. Tutkimusten tarkoitus oli verrata sekajätteen muovijakeen käsittelyvaihtoehtoja niiden ympäristövaikutusten perusteella. Vertailuissa tarkasteltiin vaihtoehtoisia jätehuoltoprosesseja, eli kierrätystä, energiahyödyntämistä ja kaatopaikkasijoitusta elinkaariarvioinnin menetelmin (life cycle assessment, LCA). Selvityksen tulokset osoittavat, että sekalaisen muovijätteen kierrättäminen on ympäristön kannalta paras vaihtoehto. Ympäristöedut saavutetaan säästöillä, jotka syntyvät neitseellisen muovin tuotannossa, kun neitseellinen muovi korvataan kierrätysmuovilla. Kierrättämällä säästyy sekä energiaa että fossiilisia luonnonvaroja.

Suomessa on arvioitu syntyvän noin 200 000 tonnia muovijätettä vuodessa. Pakkausten osuus tästä on merkittävä, sillä noin 60 prosenttia kaikesta muovijätteestä on erilaisia pakkauksia. Muovia esiintyy runsaasti eri jätevirroissa ja -jakeissa.
Muovisten pakkausten osalta keräyskäytäntöön on luvassa merkittävä muutos vuoden 2016 alussa.  Siitä lähtien kaikki muoviset kuluttajapakkaukset kuuluvat tuottajavastuun piiriin. Tähän asti keräys on koskenut vain pantillisia, eli niin sanottuja Palpan muovipulloja. Jatkossa tuottaja tai tähän rinnastettava taho vastaa käytettyjen muovipakkausten keräyksen järjestämisestä ja siitä aiheutuvista kustannuksista. Ympäristöministeriössä viimeistellään asetusta, joka määrittelee muun muassa muovipakkausten vastaanottopaikkojen määrän.

Muovipakkausten kierrätys lisääntyy

Tällä hetkellä pääosa materiaalina kierrätettävästä muovijätteestä tulee teollisuudesta ja kaupan alalta sekä pantillisten PET-muovipullojen keräyksestä (PET = polyeteenitereftalaatti). Euroopassa monet mekaaniseen käsittelyyn perustuvat kierrätysmuovien käsittelylaitokset prosessoivat PET-muovista valmistettuja pulloja ja tuottavat puhdistettua, kierrätysmuovista valmistettua rouhetta raaka-aineeksi uusien PET-pullojen valmistukseen. Kierrätetystä PET-muovista voidaan myös valmistaa kuituja tekstiiliteollisuuteen.

Tulevaisuudessa kerättävä kuluttajapakkausjae sisältää erilaisia muovilaatuja ja eri tarkoituksiin käytettyjä pakkauksia. On selvää, että esimerkiksi shampoopullolta vaaditaan erilaisia ominaisuuksia kuin elintarvikepakkauksilta. Lisäksi monet yksittäiset pakkaukset on valmistettu useasta eri muovilaadusta. Käsittely- ja kierrätysprosessissa tulee huomioida kierrätettävän jakeen ominaisuudet ja pystyä erottamaan sekalaisesta syötteestä mahdollisimman tehokkaasti kierrätykseen soveltuvat muovit.

Muoveja esiintyy runsaasti eri jätevirroissa ja -jakeissa:

 •  Yhdyskuntajäte (muovi pääosin pakkauksia)
 • Energiajätteen muovit
 • Pantilliset muovipullot, tulevaisuudessa myös muut erilliskerättävät muovipakkaukset
 • Maatalouden ja turvetuotannon muovijätteet
 • Rakennus- ja purkujäte
 • Sähkö- ja elektroniikkaromu
 • Romuajoneuvot
 • Teolliset sivuvirrat, hylky
Muovinkierrätyslinja Ekokemillä. Kuva: Ekokem
Muovinkierrätyslinja Ekokemillä. Kuva: Ekokem

 

Maatalousmuovit soveltuvat uusioraaka-aineeksi

Ekokemillä selvitettiin myös maatalousmuovien mekaanista kierrätystä. Suurimmat yksittäiset maatalousmuovijätevirrat muodostuvat pyöröpaalien kiristekalvoista ja turpeen säilytyksessä käytettävistä aumakalvoista. Näitä materiaalivirtoja tarkasteltiin Ekokemin tutkimuksessa.
Ensimmäisessä vaiheessa kerätyt maatalousmuovit pestiin kokeellisessa pesuprosessissa. Kuivauksen jälkeen maatalousmuovijakeista valmistettiin nauhamaista profiilia suulakepuristamalla eli plastisoimalla kierrätysmuovin ja neitseellisen muovigranulaatin sekoitusta. Kierrätysmateriaaleista valmistettiin koesauvoja, joista tutkittiin muovien uusiokäytön kannalta tärkeitä ominaisuuksia veto- ja iskukokein. Mekaanisten kokeiden tulokset osoittavat, että kierrätetyt maatalousmuovit käyttäytyvät samalla tavalla kuin tutkimuksessa vertailumateriaalina käytetyt neitseelliset muovit. Ominaisuuksissa on pieniä eroja eri materiaalien välillä. Tulosten perusteella muovit soveltuvat uusiomuoviteollisuuden raaka-aineeksi.

Haitta-aineet haastavat kierrättäjät

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta ja romuajoneuvoista erotellun muovijakeen käsittelyn haaste on muovien sisältämät bromatut palonestoaineet, joista osa luokitellaan POP-yhdisteiksi (POP – persistent organic pollutant). POP-yhdisteet ovat erittäin pysyviä, kaukokulkeutuvat kauas päästölähteestä, kertyvät eliöihin ja voivat aiheuttaa jo pieninä pitoisuuksina vakavia haittoja ihmisen terveydelle tai ympäristölle. POP-yhdisteitä sisältävät komponentit on lain mukaan poistettava kerätystä sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta, ja niiden käsittelyssä on noudatettava vaaralliselle jätteelle asetettuja määräyksiä.

Monissa tele- ja tietoteknisissä laitteissa, kuten kuvaputkimonitoreiden ja -televisioiden koteloissa on käytetty bromattuja palonestoaineita. Vaikka haitta-aineita sisältävien laitteiden olisi odotetun eliniän perusteella pitänyt päätyä kierrätykseen jo vuosia sitten, aiheuttavat ne edelleen päänvaivaa jätehuollossa.

Bromipitoisia yhdisteitä sisältävä muovi voidaan tunnistaa ja erottaa jätevirrasta eri menetelmin. Euroopassa näitä menetelmiä on otettu käyttöön sähkö- ja elektroniikkaromun muovijaetta käsittelevillä laitoksilla. Vastuullisen jätehuollon merkitys korostuu, sillä ihmisten ja ympäristön turvallisuus on asetettava etusijalle. Meidän tulee huolehtia siitä, että haitta-aineet poistetaan materiaalikierrosta ja ainoastaan turvallinen muovi saa uuden elämän.

Mekaaniset kierrätysmenetelmät tehokkaita

Muovijätteen kemiallisella kierrätyksellä tarkoitetaan muovin polymeeriketjun pilkkomista muiksi kemikaaleiksi, yleensä nesteiksi tai kaasuiksi. Polyolefiinien pilkkominen synteesikaasuksi on esimerkki kemiallisesta kierrätyksestä. Muovijätteestä kemiallisesti pilkottuja kemikaaleja voidaan käyttää syöttöaineina erilaisissa petrokemian prosesseissa. Vastaavat petrokemiallisesti tuotetut lähtöaineet ovat hinnaltaan halpoja ja toisaalta kemiallisten kierrätyslaitosten kustannukset ovat niin korkeita, että kemiallinen menetelmä ei yleensä ole kannattava ilman taloudellista tukea.
Muovijäte voidaan käsitellä uudelleenkäytettävään muotoon myös mekaanisten prosessien avulla. Tätä kutsutaan mekaaniseksi kierrätykseksi. Primaarikierrätyksen (eng. closed loop recycling) tavoitteena on valmistaa kierrätysmuovista alkuperäistä vastaava tuote tai tuote, jolla on alkuperäistä vastaavat ominaisuudet. Primaarikierrätykseksi luetaan esimerkiksi muoviteollisuuden prosessihylyn käyttäminen samassa prosessissa uudelleen rouhimisen jälkeen. Teollisten prosessien puhtaiden sivuvirtojen käsittely on verrattain yksinkertaista.

Jätteestä raaka-aineeksi

Tulevaisuudessa kierrätysmenetelmien kehittäminen painottuu entistä haastavampiin muovijätejakeisiin. Tästä esimerkkinä on niin sanottu post-consumer -muovijäte, joka on peräisin kuluttajilta. Myös ajattelutapa muuttuu: jäte ei tulevaisuudessa ole jätettä, vaan siitä tulee raaka-aine. Kierrätyksen avulla parannetaan materiaalitehokkuutta ja säästetään uusiutumattomia luonnonvaroja, muovien tapauksessa öljyä. Ekokemin tutkimukset osoittavat, että erilliskerättyjä muovipakkauksia ja sekajätteestä eroteltuja muovijakeita voidaan käsitellä uusimman teknologian avulla ja tuottaa jätteestä uusioraaka-ainetta. Esimerkiksi optisten menetelmien, kuten lähi-infrapunaspektroskopian kehittyminen mahdollistaa eri muovilaatujen erottelun sekajätteestä.
Muovijakeiden puhdistukseen ja eri muovilaatujen erotteluun on tarjolla useita vaihtoehtoja. Pesuprosessia suunniteltaessa on hyvän puhdistumisen lisäksi huomioitava ympäristönäkökulmat, kuten vedenkulutus ja jäteveden käsittelyn kuormitus. Tulevaisuuden visiossa muovituotteiden ja muovipakkausten kierrätettävyyden suunnittelu alkaakin jo tuotteen elinkaaren alkupäässä, muovituotteen tai -pakkauksen suunnittelijan työpöydällä. Tuotteet ja pakkaukset, jotka sisältävät useista eri muovilaaduista valmistettuja komponentteja, ovat kierrätyksen näkökulmasta kaikkein haastavimpia.

 

Muovikierrätyksen haasteet  ja ratkaisut

 • Sekamuovit, esimerkiksi pakkaukset
  >    Muovilaadut lajitellaan erilleen hyödyntämällä modernia lajitteluteknologiaa
 • Epäpuhtauksia, esimerkiksi tuotejäämiä sisältävät muovit
  >    Tehokas pesuprosessi, vettä säästävät teknologiat
 • Muovien sisältämät haitta-aineet, esimerkiksi POP-yhdisteet
  >    Haitta-aineita sisältävä muovi erotetaan modernien erotteluteknologioiden avulla.

 

5 kommenttia

 1. mihin kuuluu jugurttipurkkien alumiinifoliolla päällystetyt kannet? Muovia? Metallia? Sekajätettä?

 2. Paras on laittaa sekajätteeksi, jossa palaa puhtaaksi energiaksi, jopa alumiini ja jugurtin jäämät. Ei kulu pesuvettä ja energiaa aina tarvitaan Suomessa.

  1. Ei alumiinia poltettavaksi, polttokattiloitten pahin ongelma, ei pala, vaan sulaa ja höyrystyy tiivistyen kylmempiin poistokanaviin tukkien ja syövyttäen ne!
   Alumiinikannet metallinkeräykseen!

 3. Miten voin puhtaalla omatunnolla päästä eroon lujitemuovisesta umpisäiliöstä? Ottavatko jäteasemat sitä vastaan?

Kommentoi Peruuta vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Kaikki kentät on pakollisia.