Päästöt kuriin Perussa

Pohjoismainen hanke auttaa Perun jätesektoria vähentämään päästöjä

Teksti: Anna Laine ja Outi Leskelä

Jätesektorin vähennykset ovat olennaisia Perun ilmastositoumusten kannalta. 
Joulukuussa 2015 maailman valtiot sopivat uudesta ilmastosopimuksesta Pariisissa. Perun päästövähennystavoite Pariisin sopimuksessa on 20 prosenttia suhteessa tavanomaiseen kehitykseen vuoteen 2030 mennessä ja 30 prosenttia, jos se saa kansainvälistä rahoitusta. Perun päästövähennystavoite sisältää muun muassa jätesektorin sekä sen metaanipäästöt.
Kuva: Jenni Hytti/ GreenStream
Kuva: Jenni Hytti/ GreenStream

NAMA:t ovat kehittyvien maiden sektorilaajuisia päästövähennystoimia, joita tuetaan kansainvälisellä ja kansallisella rahoituksella, teknologialla sekä parantamalla maiden toimintavalmiuksia. NAMA:t auttavat kehittyviä maita saavuttamaan Pariisin sopimuksen alaiset päästövähennyksensä. Pohjoismaat ovat tukeneet Perua jätesektorin NAMA:n kehittämisessä kahden viimeisen vuoden aikana Nordic Partnership Initiative (NPI) -aloitteen puitteissa.

Työ on keskittynyt Perussa kunnalliselle kiinteän jätteen sektorille ja siihen kuuluu jätesektorin päästöjen mittaamisen ja raportoinnin kehittäminen. Projektin pääosat ovat Perun jäteinventaario (mukaan lukien sektorin päästöjen aikaisempaa yksityiskohtaisemmat ja tarkemmat laskelmat), päästövähennysvaihtoehtojen arviointi, mahdollisten politiikkatoimien tunnistaminen sekä NAMA-ehdotuksen kehittäminen yhdessä jätesektorin sidosryhmien kanssa. Projekti vahvistaa myös Perun ympäristöhallintoa sekä kansallisella että alueellisella tasolla, kehittää kestävää jätehuoltoa sekä tukee yksityistä sektoria osallistumaan päästövähennystoimiin.

Jätesektori on Perulle yksi kolmesta tärkeimmästä alueesta, joilla päästöjä voidaan vähentää. Maassa valmistellaan parhaillaan uutta kattavaa jätelakia. Suurin osa Perun jätesektorin kasvihuonekaasupäästöistä tulee metaanista, jota syntyy kaatopaikkojen anaerobisista oloista. Kaupunkien jätehuolto on Perussa prioriteetti, koska 76 prosenttia maan väestöstä asuu kaupungeissa ja kaupunkien väestö kasvaa 2 prosenttia vuosittain. Pitkällä aikavälillä Perun jätteenhuollon tavoitteisiin kuuluvat jätteiden välttäminen ja vähentäminen, mutta juuri tällä hetkellä etusijalla on kunnon jätehuollon järjestäminen ja jätehuollon päästöjen vähentäminen. Tämä NAMA valmistuu juuri oikeaan aikaan, koska Perun kaatopaikoilla tapahtuu paraikaa suuria muutoksia – 80 prosenttia epävirallisista kaatopaikoista ollaan pian sulkemassa ja useita uusia hoidettuja kaatopaikkoja ollaan avaamassa lähitulevaisuudessa.

Uusia markkinoita ja liiketoimintaa

Pohjoismaiden ja NEFCO:n yhdessä rahoittaman projektin tuloksena on syntynyt perusteellinen NAMA-ehdotus Perun kunnalliselle kiinteän jätteen sektorille. Se on nyt valmis seuraavaan vaiheeseen. Pohjoismaiden tuella sekä paikallisten sidosryhmien kanssa käytyihin keskusteluihin pohjautuen Perun ympäristöministeriö on valinnut kolme keinoa hillitä päästöjä. Keinot ovat kaatopaikkakaasujen talteenotto sähköntuotantoa varten, kaatopaikkakaasujen polttaminen soihdussa sekä orgaanisen jätteen kompostointi. Nämä toimet on valittu siksi että ne tarjoavat kustannustehokkaimmat tavat hillitä päästöjä sekä suurimman päästöjenvähennyspotentiaalin. Lisäksi NAMA auttaa uusia kaatopaikkoja sisällyttämään päästöjenvähentämistoimet niiden suunnitteluprosessiin ja antaa rahoitus- ja teknisiä mahdollisuuksia koulutukseen ja teknologiansiirtoon.

Päästövähennystoimien lisäksi NAMA-ehdotus sisältää huomattavia muutoksia politiikkatoimiin ja sääntelyyn. Esimerkkejä sääntelyn muutoksista ovat muun muassa velvoite säännölliseen kasvihuonekaasupäästöjen seuraamiseen ja raportointiin. Kaikkien uusien kaatopaikkojen on otettava metaani talteen. Lisäksi on tarkoitus nostaa kaatopaikkojen teknistä vaatimustasoa ja varmistaa, että kaatopaikkamaksut kattavat kulut. Ehdotuksessa luotaisiin myös markkinoita jätepohjaisille tuotteille kuten korkealaatuiselle kompostimullalle. Tämä voisi tuottaa lisätuloja etenkin yksityissektorille. Politiikkatoimien ja sääntelyn reformi on ratkaisevan tärkeää jätesektorin pitkäaikaisen kestävyyden kannalta sekä jotta sekä yksityisen että julkinen sektori saataisiin mukaan päästövähennystoimiin siten, että ne jatkuvat myös kansainvälisen tuen päätyttyä.

Monitahoinen ja laaja-alainen projekti

Pohjoismaissa on havaittu, että NAMA:n kehittäminen on kumppanimaavetoinen ja kokonaisvaltainen prosessi, joka vaatii selkeää ja voimakasta paikallista tukea. Hyvä ministeriöiden välinen yhteistyö on oleellista toimeenpanevassa maassa. Parhaat mahdolliset tulokset koko sektorilta saadaan, jos mukaan otetaan myös ei-valtiolliset toimijat, kuten yksityinen ja epävirallinen sektori ja sidosryhmille tarjotaan tukea ja koulutusta. NAMA:n tulee myös perustua olemassa oleviin politiikkatoimiin ja strategioihin. Pohjoismainen projekti on ollut tässä suhteessa menestyksekäs, koska sekä Peru että Pohjoismaat ovat halukkaita jatkamaan työtä, vaikka varsinainen projekti onkin jo päättynyt.

Koska koko sektorin kattavat projektit ovat hyvin monitahoisia ja laaja-alaisia, tuli jo projektin alkupuolella selväksi, että NAMA ei tule täysin valmiiksi kahden vuoden aikana. Koska sääntelyn ja politiikkatoimien kehittäminen on hidas prosessi etenkin kehitysmaissa, koko sektorin uudistus vie aikaa. Peru ja Pohjoismaat keskustelevatkin paraikaa siitä, miten NAMA saadaan valmiiksi tuottamaan päästövähennyksiä ja ottamaan vastaan kansainvälistä rahoitusta.

 

 

 

 

 

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Kaikki kentät on pakollisia.