Jätelaitosten melun arviointi

Melun arviointi on osa jätehuoltolaitosten YVA:ta ja ympäristölupaa

Teksti: Saara Ojanen ja Elisa Vallius

Jätelaitoshankkeissa tiedostetaan melun mahdollisuus, muttei meluvaikutusten luonnetta ja merkitystä. Sekä YVA:ssa että ympäristöluvassa melun tarkastelu painottuu melulähteisiin, mittaukseen ja rajoittamiseen.

Jätehuoltolaitosten lähialueen asukkaat suhtautuvat usein negatiivisesti laitoksen aiheuttamiin ympäristövaikutuksiin. Tämä on varsin ymmärrettävää, sillä lähellä sijaitseva laitos voi vaikuttaa heikentävästi asuinalueen viihtyisyyteen, taloudelliseen arvoon tai virkistyskäyttöön. Yksi näistä vaikutuksista on melu, jota voi syntyä jätteiden kuljetuksesta, käsittelystä tai varastoinnista.

Saara Ojasen ympäristötieteen ja -teknologian pro gradu -tutkielma ”Melun ja meluvaikutusten arviointi jätehuoltolaitosten ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä ja ympäristöluvassa” valmistui Jyväskylän yliopistossa joulukuussa 2013. Tutkielma keskittyi YVA:n merkittävien ympäristövaikutusten sekä ympäristöluvassa määrättyjen toimintaan vaikuttavien lupaehtojen tarkasteluun. Lisäksi tutkielmassa selvitettiin Jyväskylässä sijaitsevan jätehuoltolaitoksen, Mustankorkea Oy:n, lähiasukkaiden kokemaa toiminnan aikaista melua.

Melun rooli jätehuoltolaitosten YVA:ssa ja ympäristöluvassa

Pro gradu -tutkimuksen lähtöaineistona käsiteltiin kahdeksan jätehuoltolaitoksen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tuloksena syntyneitä arviointiohjelmia ja -selostuksia, yhteysviranomaisen lausuntoja edellä mainituista dokumenteista sekä jätehuoltolaitosten ympäristölupia. Tarkasteluun valittiin dokumentit sellaisista jätehuoltohankkeista, jotka liittyivät joko kokonaan uuden jätehuoltolaitoksen rakentamiseen tai merkittävään muutokseen toiminnassa. Lisäksi valintakriteerinä oli, että menettely oli päättynyt ja laitoksella oli voimassaoleva ympäristölupa ja näin ollen laitos oli toiminnassa. Jätteenpolttolaitokset rajattiin tarkastelun ulkopuolelle, sillä tässä tutkimuksessa haluttiin keskittyä perinteisiin jätehuoltolaitoksiin. YVA-dokumentit ja ympäristöluvat käytiin läpi tarkastellen miten laitoksen mahdollisesti aiheuttamaa melua ja meluvaikutuksia arvioitiin ja rajoitettiin. Kerätystä aineistosta koostettiin kuvat käyttäen käsitteellistä mallinnusta (conceptual modeling).

Jätteiden kuljetuksesta, käsittelystä tai varastoinnista voi syntyä melua. Jätehuoltolaitosten YVA-dokumenttien melunarvioinnissa keskitytään mallinnukseen, mittauksiin ja ohje-arvoihin kohdistuviin vertailuihin sekä listataan melun lähteitä. Kuva: Mustaankorkea Oy
Jätteiden kuljetuksesta, käsittelystä tai varastoinnista voi syntyä melua. Jätehuoltolaitosten YVA-dokumenttien melunarvioinnissa keskitytään mallinnukseen, mittauksiin ja ohje-arvoihin kohdistuviin vertailuihin sekä listataan melun lähteitä. Kuva: Mustaankorkea Oy

Saaduista tutkimustuloksista ilmeni, että melua käsiteltiin kaikkien tarkasteltujen hankkeiden YVA:ssa, mutta hankekohtaiset erot vaikuttavat siihen, miten melua on käsitelty. YVA:ssa tapahtuvassa melun arvioinnissa on helpointa keskittyä esimerkiksi mallinnukseen, mittauksiin ja ohje-arvoihin kohdistuviin vertailuihin. Myös melulähteiden listaus tuntuu olevan yleinen tapa, mutta varsinaiset meluvaikutusten luonteen ja merkityksen arvioinnit ovat vähäisemmässä roolissa; hankkeissa tiedostetaan kyllä melun mahdollisuus, mutta ei sen merkittävyyttä. Arviointiohjelmissa melua käsitellään hyvin yleisellä tasolla esimerkiksi ihmisten elinoloihin vaikuttavana tekijänä, kun arviointiselostuksissa meluun liittyvien näkökulmien määrä kasvaa ja monipuolistuu. Ympäristöluvan meluun liittyvät rajoitteet jättävät hyvin vähän tulkinnanvaraa toimiville laitoksille. Yleisimmät lupaehdot käsittelevät toiminnan aika- ja desibelirajoitusta sekä meluun liittyvää ympäristöluvan mukaista seurantavelvoitetta. Seurantavelvoitteet painottuvat tarvittaessa tapahtuvaan seurantaan. Lisäksi useissa lupaehdoissa määrätään, että toiminnassa on pyrittävä mahdollisimman vähäiseen meluun.

Yleisesti voidaan sanoa, että sekä YVA:ssa että ympäristöluvassa melun tarkastelu painottuu melulähteiden ympärille, niiden tunnistamiseen, melun mittaukseen ja melun rajoittamiseen. Vaikka melulla voi olla hyvin suuri merkitys lähialueen asukkaiden hyvinvoinnin kannalta, ei sen tunnistamiseen ja vaikutuskohteisiin kiinnitetä samassa määrin huomiota. Ympäristöluvassa esiintyneiden meluehtojen vaihtelu voidaan selittää laitoskohtaisilla eroilla, sillä lupaviranomainen pyrkii laatimaan ympäristöluvan yksilölliset erot huomioiden.

Mustankorkea Oy:n melu ei haittaa alueen asukkaita

Jäteaseman lähialueilla toteutettu melukysely perustui Mustankorkea Oy:n ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tuotettuihin dokumentteihin eli YVA-arviointiohjelmaan ja -selostukseen sekä laitoksen ympäristölupaan. Mustankorkea Oy:n toiminnan meluvaikutuksia tarkasteltiin YVA:n kannalta katsottuna yhdistämällä arviointiohjelmasta ja -selostuksesta kerätyt mahdolliset toiminnan melulähteet ja pyytämällä vastaajia arvioimaan niiden häiritsevyyttä. Arvioitavia melulähteitä olivat muun muassa sisäinen liikenne sekä laitostoiminnan käyntiäänet. Lisäksi vastaajat arvioivat YVA-dokumenttien pohjalta laadittujen meluun liittyvien väittämien paikkansapitävyyttä omien kokemustensa pohjalta. Väittämät käsittelivät melun vaikutusta asuinalueen viihtyisyyteen, taloudelliseen arvoon, harrastus- ja virkistysmahdollisuuksiin, fyysiseen terveydentilaan sekä henkiseen hyvinvointiin. Ympäristöluvan lupaehtoja käsittelevässä osiossa vastaajia pyydettiin ilmaisemaan ovatko he samaa mieltä lupaehtoihin liittyvien väitteiden kanssa.

Melukyselyn tulosten perusteella voidaan todeta, että Mustankorkea Oy:n melu ei aiheuta haittaa alueen asukkaille. Vaikka suurin osa vastaajista oli tyytyväisiä tämän hetkiseen melutilanteeseen, oli vastaajien joukossa myös niitä, joita melu jossain määrin häiritsee. Melulähteistä erityisesti laitostoiminta sekä koneiden käyttö häiritsi joitakin vastaajia. Samoin osa vastaajista koki, että Mustankorkea Oy:n melu heikentää asuinalueen taloudellista arvoa sekä viihtyisyyttä.

Mustankorkea Oy:n asukaskyselyn perusteella voidaan tulla siihen tulokseen, että ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä arvioidut meluvaikutukset vastaavat toiminnan aikaisia oloja. Lisäksi voidaan todeta ympäristölupamenettelyn vaikuttavuuden olevan hyvää, koska melu ei enimmäkseen häiritse vastaajia. Vaikka tuloksia ei voida verrata suoraan toiseen jätehuoltolaitokseen, kertovat ne jotain YVA:n ja ympäristöluvan melusisältöjen merkityksestä, sillä Mustankorkea Oy:n esiintuomat meluvaikutukset ovat hyvin samankaltaisia kuin useimmissa muissa laitoksissa.

 

 

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Kaikki kentät on pakollisia.